Základní legislativa ČR: vyhláška č. 23/2008 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 268/2011 Sb.
Zlomovým rokem v této oblasti se stal rok 2008, kdy ministerstvo vnitra vydalo v souladu se zmocněním dle §24 odst. 3 zákona o požární
ochraně č. 133/1985 Sb. vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem

 1. července 2008.
  Do této doby se jako referenční používala německá norma DIN 4102.12. Dle této normy jsou kabelové systémy se zachováním funkčnosti při
  požáru klasifikované do klasifikačních tříd E30, E60 a E90.
  Vydáním výše uvedené vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb došlo k výrazné změně. Byly díky ní definovány zákonné požadavky pro tuto oblast elektroinstalací v České republice.
  Vyhláška 23/2008 Sb.
  Pro oblast kabelových systémů se zachováním funkčnosti při požáru se v této vyhlášce Ministerstva vnitra staly směrodatné 3 oblasti:
  I. §9 – Technická zařízení, bod č. 1
  Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2 a části 4. Druhy
  a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících funkčnost elektrických zařízení podle věty první jsou uvedeny v příloze č. 2.

II. Závaznost technických norem
Výše uvedený paragraf č. 9 odkazuje na české technické normy uvedené v příloze č. 1 ( části 1 bodech 1 a 2 a části 4). Jedná se o české technické normy řady ČSN 73 08xx – Požární bezpečnost staveb, které se musí při montáži dodržovat a jsou závazné.
III. Příloha č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb.
Asi nejzásadnější význam má pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru uvedená příloha č. 2. Pro její důležitost, i když byla v roce
2011 částečně změněna, uvádíme její plné znění:

PŘÍLOHA Č. 2 – Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů

Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pro jednotlivé prostory.
Kabely a vodiče funkční při požáru a se stanovenou požární odolností P nebo PH se ukládají na uložené, závěsné nebo opěrné konstrukce
s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich požární odolnosti (R ≥ P nebo R ≥ PH). Požární odolnost P a PH a třída funkčnosti požární odolnosti R se prokazují zkouškou.
Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachovaní funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci.
Vyhláška 268/2011 Sb.
V roce 2011 došlo k novelizaci vyhlášky. Vyhláška 23/2008 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 268/2011 Sb., která vstoupila v platnost v září 2011. Došlo k následujícím odlišnostem zasahujícím do naší oblasti:
I. §9 – Technická zařízení, bod č. 1
Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 v části 1, bodech 1, 2 a 12 a v části 4, v bodu 1.
Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících funkčnost elektrických zařízení podle věty první jsou uvedeny v příloze č. 2.
II. Rozšíření závazných norem řady ČSN 73 08xx – Požární bezpečnost staveb.
Tyto závazné normy jsou:
Část 1:

 1. ČSN 73 0802 PBS – nevýrobní objekty
 2. ČSN 73 0804 PBS – výrobní objekty
 3. ČSN 73 0833 PBS – budovy pro bydlení a ubytování
 4. ČSN 73 0835 PBS – budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 5. ČSN 73 0831 PBS – shromažďovací prostory
 6. ČSN 73 0845 PBS – sklady
 7. ČSN 73 0873 PBS – zásobování požární vodou
 8. ČSN 73 0818 PBS – obsazení objektu osobami
 9. ČSN 73 0842 PBS – objekty pro zemědělskou výrobu
 10. ČSN 65 0201 hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
 11. ČSN 73 0843 PBS – objekty spojů a poštovních provozů
 12. ČSN 73 0848 PBS – kabelové rozvody
 13. ČSN 27 4014 změna Z1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – evakuační výtahy
 14. ČSN 73 0875 PBS – stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
 15. ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace – projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

Část 4:

 1. ČSN 73 0810 PBS – společná ustanovení
 2. ČSN 73 0821 ed. 2 PBS – požární odolnost stavebních konstrukcí
  III. Příloha č. 2 vyhlášky č. 268/2011 Sb.
  Jak jsme již výše uvedli, zásadní je Příloha 2, kde došlo k menším změnám:
Volně vedenými vodiči a kabely se rozumí nechráněné elektrické rozvody (nikoli pohyblivé), které jsou vystaveny možným účinkům požáru
a jejichž uložení a ochrana neodpovídá podmínkám stanoveným českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1, bodech 1, 2, 14 a 15 a části 4. Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pro jednotlivé prostory.
Kabely a vodiče funkční při požáru se klasifikují třídou funkčnosti P15 (30, 60, 90, 120) -R nebo PH15 (30, 60, 90, 120) -R v minutách. Třídy funkčnosti kabelů anebo vodičů se prokazují zkouškou.
Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci.

„Kabely a vodiče funkční při požáru se klasifikují třídou funkčnosti P15 (30, 60, 90, 120) -R nebo PH15 (30, 60, 90, 120) -R v minutách. Třídy funkčnosti kabelů anebo vodičů se prokazují zkouškou.“
U tohoto odstavce je základem zde uvedený požadavek, že tyto kabely a vodiče funkční při požáru musí mít klasifikaci P15 (30, 60, 90, 120) -R nebo PH15 (30, 60, 90, 120) -R. Zároveň je zde dodatek, že tato klasifikace se musí prokázat zkouškou.
Aby kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru získaly zákonem požadovanou klasifikaci P15 (30, 60, 90, 120) -R nebo PH15 (30, 60, 90, 120) -R, musely úspěšně splnit podmínky příslušné zkoušky – nejdříve se zkoušelo dle zkušebního předpisu ZP-27/2008, který vydala zkušebna Pavus a.s. Od března 2016 tento zkušební předpis již nahradila Česká technická norma ČSN 73 0895 – požární bezpečnost
staveb – zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek.
Prakticky sesterskou normou, která má stejně náročné požadavky na zkoušky těchto kabelových tras se zachováním funkčnosti při požáru je slovenská STN 92 0205, kde tyto kabelové trasy získávají klasifikaci PSxx. Tuto klasifikaci může příslušná akreditovaná osoba překlasifikovat na naší vyhláškou požadovanou klasifikací: P15 (30, 60, 90, 120) -R nebo PH15 (30, 60, 90, 120) -R.
Výsledkem zkoušky kabelových tras se zachováním funkčnosti při požáru dle DIN 4102.12, jak jsme již výše uvedli, je klasifikace E30, E60, E90. Vzhledem ke skutečnosti, že zkoušky dle ČSN 73 0895 (dříve i ZP-27/2008 ) i dle STN 92 0205 mají přísnější požadavky, než má zkouška dle DIN 4102,12, může příslušná akreditovaná osoba klasifikovat výsledky zkoušky ČSN 73 0895 či STN 92 0205 na klasifikaci dle DIN 4102,12, opačně to však není možné: pokud někdo odzkouší kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru dle DIN 4102,12, nelze výsledky klasifikovat dle ČSN 73 0895 či STN 92 0205.
Společnost HL system, s.r.o. všechny své zkoušky realizovala ve zkušebně Pavus a.s. Firma Pavus nám následně zpracovala klasifikační protokoly s klasifikací P15 (30, 60, 90, 120) -R nebo PH15 (30, 60, 90, 120) -R.
Protože se ale námi vyráběné kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru instalují i na území Slovenské republiky a dalších zemí Evropské unie, máme vystaveny příslušné požárně-klasifikační osvědčení požární odolnosti akreditovanou osobou Pavus a.s., a to jak dle STN 92 0205, tak i dle DIN 4102,12. Tento katalog je určený pro instalace na území České republiky, proto jsou v něm uvedeny pouze klasifikace dle české legislativy. V případě instalace našich kabelových tras se zachováním funkčnosti při požáru mimo území České republiky, prosím kontaktujte naše techniky či obchodní zástupce.
„Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci.“
Druhý odstavec sice na první pohled není pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru až tak důležitý, ale „zdání někdy klame“. Tuto problematiku lze rozdělit na tři části, které spolu souvisejí. Zjednodušeně lze napsat, že tyto kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru mohou být negativně ovlivněny stavební kostrukce a jiné instalační či potrubní rozvody.
I. Již při instalaci kabelových tras se zachováním funkčnosti při požáru musíme řešit, na jaký materiál tyto kabelové systémy upevníme. Pokud instalujete kabelovou trasu se zachováním funkčnosti např. s požadavkem na klasifikaci P60-R a instalace má být do stropu z trapézového plechu, který má odolnost v ohni např. 30 minut, je zřejmé, že po 30 minutách v ohni se trapézový plech zřítí a s ním i trasa, která je do něj kotvená a která má ale fungovat v ohni celých 60 minut. Proto se musí vždy zjišťovat požární odolnost nejen kabelové trasy, ale i materiálu, na který se má tato trasa upevnit.
II. Nedílnou součástí je i upevňovací prvek, pomocí kterého tuto kabelovou trasu se zachováním funkčnosti při požáru upevníme do či na „správný podklad“. V příslušném protokolu o klasifikaci vydaným zkušebnou Pavus a.s. dle ČSN 73 0895 jsou vždy u jednotlivých tras vypsány možné kotvící prvky. Je třeba si uvědomit, že se jedná vždy o systém, který se skládá z příslušného kabelu, kabelového nosného systému
a kotvícího prvku. Požadavky na tyto kotvící prvky jsou definovány v ČSN 73 0895 v bodech 8.1.3 a 8.1.4. Co je důležité, kromě definice, že se může jednat o šroubové spoje, nýtované spoje, svařované spoje a spoje přímé montáže ( tj. vsazování ): je také zásadní požadavek, že vhodnost upevnění k danému účelu musí být prokázána zkouškou nebo doložena statickým výpočtem. Námi dodávané kotvící prvky byly odzkoušeny dle příslušné ČSN 73 0895, jsou uvedeny v příslušných klasifikačních protokolech vydaných akreditovanou osobou Pavus a.s. a jsou uvedeny v tomto katalogu u jednotlivých systémů.
III. Třetí část se týká problematiky, kterou často instalační firmy podceňují, ale bývá to jedna z nejčastějších závad. Ve vyhlášce je jednoznačně uvedeno, že kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. Dá se to říci i tak, že v případě požáru nesmí na tyto kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru „nic spadnout“. Aby bylo splněno, co požaduje vyhláška, musí se zajistit, aby nad těmito kabelovými trasami se zachováním funkčnosti, ani v jejich těsné blízkosti nebylo nic, co nemá stejnou či vyšší požární odolnost. Vysvětlení je prosté. Někdo má bohužel mylnou představu, že kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru mají tak „robustní“ konstrukci, že v případě požáru dokáže tato konstrukce ochránit instalované kabely před čímkoliv. Jako ideální vidí např. celokovou trubku, v „které se přece kabelu nemůže nic stát, i když bude všude hořet“. Je třeba si uvědomit, jak tyto systémy fungují. V případě požáru dochází u „požárně odolného kabelu“ při teplotě cca 200°C k tzv. keramizaci – izolace kabelu se změní v „práškovou ochrannou krustu“, která následně chrání vnitřek kabelu před přerušením či zkratem. Tato ochranná krusta je velmi křehká a jakýkoliv kontakt s ní může znamenat její poškození, což má za následek porušení ochrany kabelu a jeho následné poškození…

Ani víko není řešením – u námi dodávaných žlabů lze instalovat víka (dle normy musí být řádně upevněna a jejich hmotnost se musí odečíst od max. zatížení systému), ale při případném otřesu po nárazu jakýmkoliv stavebním dílcem, instalačním či potrubním vedením nezabrání víko následnému poškození ochranné krusty kabelů (a tím dojde k ukončení funkčnosti kabelové trasy). Proto doporučujeme instalovat kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru co možná nejvýše pod strop, aby se nad ně již žádné instalace nedaly provést. Samozřejmě je nutné si pohlídat, aby nad kabelovou trasou se zachováním funkčnosti při požáru nebyl nainstalovaný např. běžný sádrokartonový podhled.
Změna požadavku na kabel se zachováním funkčnosti při požáru dle přílohy č.2
Je na místě uvést ještě zásadnější rozdíl v příloze č. 2 u vyhlášek 23/2008 Sb a její novelou, vyhláškou č. 268/2011 Sb.
Ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. je u kabelů s funkčností při požáru uveden požadavek: B2ca s1d0. Ovšem ve vyhlášce č. 268/2011 Sb. je uveden požadavek: B2ca s1d1. Pokud se podíváme, co toto značení znamená:
Klasifikační kritéria podle rozhodnutí KOMISE 2000/147/ES ve znění rozhodnutí KOMISE 2006/751/ES.

Dříve byl, mimo jiné, u kabelu s funkčností při požáru, uveden požadavek na skapávání „d0 = žádné planoucí kapky“, kdežto v novele
č. 268/2011 Sb. se tento požadavek zmírnil na „d1 = kapky zhasnou do 10 vteřin“. Proto lze kabely, odzkoušené dle původních požadavků na „d0“ bez problémů používat i dle novely, kde je požadováno „pouze“ „d1“. Musíme ale upozornit, že např. tvůrce PBŘ může v odůvodněných případech u těchto kabelů požadovat původní klasifikaci: B2ca s1d0.
O dalších zákonech, vyhláškách či českých technických normách, týkajících se této problematiky, se dá psát dlouho. Ale to není cílem tohoto katalogu. Naší snahou je, aby se tento katalog stal vaším společníkem, ať již při projektování, navrhování či instalaci kabelových tras se zachováním funkčnosti při požáru. Tým specialistů společnosti HL system je vám vždy připraven s touto problematikou pomoci.
Základní česká technická norma ČSN 73 0895
Základní norma ČSN 73 0895 – požární bezpečnost staveb – zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek, si ale „zaslouží“ podrobnější prezentaci v tomto katalogu.
Jak je již v názvu uvedeno, tato norma uvádí požadavky nejen pro výrobce či dovozce, kteří chtějí své systémy odzkoušet pro získání vyhláškou požadované klasifikace P15 (30, 60, 90, 120) -R nebo PH15 (30, 60, 90, 120) -R, ale zároveň definuje, jak lze výsledky těchto zkoušek aplikovat do klasifikačního protokolu a následně tyto systémy i instalovat.
Již v popisu předmětu této normy je definováno, čeho se tato norma týká, tzn. tato norma stanovuje zkušební metody a požadavky pro dosažení funkčnosti nechráněných kabelových tras a rozváděčů nízkého napětí v podmínkách požáru, a to pro zabezpečení trvalé dodávky elektrické energie, jak je požadováno vyhláškou č. 23/2008 Sb. nov. vyhláškou č. 268/2011 Sb.
Tyto zkušební metody se používají pro:
● sdělovací kabely
● signální kabely
● datové kabely
● silové kabely a vodiče do 1 kV
● optické kabely

A dále pro kabelové nosné systémy a jejich součásti pro vedení kabelů, jako jsou např:
● oceloplechové žlaby
● kabelové žebříky
● kabelové příchytky
● odbočné a instalační krabice
● přípojnice
● nosná zařízení, stojny, výložníky, atd.
● rozváděče nízkého napětí
Pojem „zachování funkčnosti kabelové trasy při požáru“ je definován dle této normy jako schopnost
● elektrických kabelů: odolávat podmínkám požáru po stanovenou dobu bez zkratu a bez přerušení toku elektrického proudu
● datových kabelů: nesmí navíc dojít ke zhoršení přenosových parametrů pod stanovený limit
● optických kabelů: je to schopnost odolávat podmínkám požáru po stanovenou dobu bez zhoršení stanovených přenosových parametrů
Normová/Nenormová teplotní křivka
Občas dochází k nedorozumění ohledně normové a nenormové nosné konstrukce a normové a nenormové teplotní křivky. Přitom právě tyto výrazy jsou z pohledu normy velmi důležité.
Dle normy ČSN 73 0895 (stejně tak to platilo i dříve dle ZP-27/2008) si vybere zadavatel zkoušky teplotní křivku, dle které bude probíhat zkouška. Jsou tři možnosti:
I. Normová teplotní křivka – jedná se o mezinárodně uznávaný standard, u nás definovaný ČSN EN 1363-1. Prakticky z počáteční teploty 20°C je rychlý teplotní nárůst, ve 30. minutě je teplota ve zkušební peci 842°C, a následně je teplotní nárůst spíše pozvolný. V 60. minutě je teplota v peci 945°C, v 90. minutě je teplota 1006°C a ve 120. minutě je teplota ve zkušební peci 1049°C.
II. Nenormová teplotní křivka – prvních 30 minut „lícuje“ normovou teplotní křivku a od 30. minuty zůstává teplota ve zkušební peci konstantní na teplotě 842 °C.
III. Lze odzkoušet i dle jiného teplotního scénáře dle zadavatele zkoušky. V tomto případě se funkčnost kabelové trasy klasifikuje slovním popisem požárního scénáře a uvedením doby funkčnosti v minutách. Jedná se např. o požadovanou klasifikaci pro DP Metro.
Z tohoto vyplývá a ČSN 73 0895 to i potvrzuje, pokud splňuje kabelová trasa požadavky klasifikace Px-R s příslušným časem, splňuje tak
i všechny požadavky pro klasifikaci funkčnosti s požadavkem konstatní teploty 842°C PHx-R se stejným nebo kratším časem.
Navíc, protože normová teplotní křivka „P“ i nenormová teplotní křivka „PH“ mají prvních 30 minut stejný průběh v závislosti na čase, lze potvrdit, že P30-R = PH30-R.